23-2 OnGein audiotour 
23-4 Start 4-delige podcast-serie
Diverse ontmoetingen
Diverse podcasts
23-3-2019 Einde OnGein

Zuilenstein

Het project OnGein begon in het najaar van 2017 na een periode van co-creatie tussen de gemeente Nieuwegein en projectbureau AllOne. Barbara del Court-König (creative director van AllOne) werd door de gemeente gevraagd om met haar sociaal artistieke interventies een rol te spelen in de overlast die al jaren heerste in de wijk Zuilenstein. Er was ernstige overlast van leerlingen van het Anna van Rijn college  bij de bewoners van Zuilenstein die aangrenzend wonen.

 

Kun je overlast van VMBO-scholieren ombuigen naar begrip en plezier? Het projectbureau AllOne heeft bewezen dat dat mogelijk is. Door niet contact uit de weg te gaan, maar juist ontmoetingen te creëren. Door samen iets te maken (namelijk een audiotour rondom de school) ontstond er een mogelijkheid voor leerlingen en wijkbewoners om de overlast om te buigen naar plezier en wederzijds begrip. 

Hier vind je ook wat de pers over project OnGein in Zuilenstein te zeggen heeft.


AD Nieuwsblad 23 feb 2018
RTV Radio ‘Aan tafel’ 26 feb 2018

(van 12.50 tot 17.27 min en van 37 tot 42.10 min)
RTV Nieuws (4.42 min tot 6.58)

19 maart kwam Een Vandaag avro tros op bezoek. Op 31 maart zijn we te zien in de uitzending.

 

Blokhoeve

Na een korte break, start team OnGein in september 2018 met ontmoetingen en podcasts in de wijk Blokhoeve. In deze wijk ligt een hele andere behoefte dan overlast van leerlingen.

 

"Er is hier niks", is een veelgehoorde uitspraak van bewoners. Er zijn weinig voorzieningen. Maar waar niks is, kan van alles. Samen met de wijkbewoners gaat het projectteam OnGein middels ontmoetingen en podcast-uitzendingen ontdekken waar de behoefte ligt van de wijkbewoners.

Het project OnGein is in handen van projectbureau AllOne en komt tot stand in co-creatie met Onze Stad Nieuwegein en gemeente Nieuwegein. 

 

Samenwerking AllOne en Onze Stad Nieuwegein

Het team van projectbureau AllOne bestaat uit Barbara, Job, Tara Nat en Dagmar en het team werkt nauw samen met Onze Stad Nieuwegein.

Het nut van creativiteit  

Creativiteit verbindt. Op iedere plek  waar mensen samenleven kan een creatief speelveld leiden tot meer begrip, respect en vooral plezier met elkaar. Creativiteit brengt nieuwe oplossingen, cultuurbeleving en verbinding.

 

Co-creatie

Vanaf het begin is het een co-creatie geweest van gemeente, school, bewoners en AllOne waarin de gemeente een belangrijke rol speelde. 
 

Vragen over project OnGein? 

Info: Barbara del Court König / allone.nl/projecten / info@allone.nl /

06-16752340

Project OnGein 23 februari 2018 --> 23 maart 2019

AllOne zet creatieve projecten op die op speelse en betekenisvolle wijze mensen bewuster maken van de schoonheid en en om ons heen. Samenwerking en daadkracht als groep zijn essentieel evenals ieders persoonlijk potentieel ontdekken en stimuleren.

 

Creatief Directeur

Vragen over project OnGein? 

Info: Barbara del Court König allone.nl/projecten 

info@allone.nl

06-16752340

Barbara del Court König

Job is werkzaam als Freelance Theaterdocent, muzikant en acteur. Hij heeft een grote passie voor community-art. Het liefst graaft hij naar alledaagse verhalen en spreidt deze ten toon  als een artistieke archeoloog. Daarnaast verzorgt Job samen met Dagmar de podcastuitzendingen van "Er is hier niks".

Artistiek archeoloog | podcasthost

Job Kühlkamp

dagmar.jpg.240x250_q85_autocrop.jpg

Dagmar Heijsteeg is in Nieuwegein bekend geworden als stadsmaker en vlogger. Door verhalen te vertellen vanuit het persoonlijke perspectief, wil zij laten zien wat voor impact creativiteit heeft op de samenleving. Dagmar is een van de initiatiefnemers en makers van Onze Stad Nieuwegein en verzorgt samen met Job de podcastuitzendingen van "Er is hier niks".

Cultureel archeoloog | journalist

Dagmar Heijsteeg

De podcast-serie in Blokhoeve
De testfase van de audiotour in Zuilenstein
Stadsmaker Dagmar Heijsteeg volgt met wijkbewoners de audiotour van het project OnGein dat begint bij Anna van Rijn Next in Zuilenstein

Beoogde effecten in Zuilenstein

Het vervolgtraject is voor alle betrokken partijen relevant.
Er worden nulmetingen gemaakt in de vorm van mindmaps, online enquetes en gesprekken aan het begin van het OnGein traject. Gedurende het traject en aan het eind zullen er ook impactmetingen worden gehouden onder alle partijen.

 

Voor de leerlingen

Voor de leerlingen zijn meer sociale vaardigheden en contacten in de samenleving. Ontmoeting, meer zelfvertrouwen, kennis van het beroepsveld, leren solliciteren, op zoek gaan naar intrinsieke motivaties van onbekenden, het effect van (non verbale) communicatie en (nieuwe) techniek zijn enkele voorbeelden van talentontwikkeling die we ze willen meegeven.

 

Voor de school

Voor de school zal het bijdragen aan een imagoverbetering van het Anna van Rijn college en de verbinding die zij hebben met de wijk.  Dit leidt ook naar een imagoverbetering van het VMBO onderwijs in het algemeen.  Ook krijgt de nieuwe leerlijn van loopbaan oriëntatie een praktische invulling. We hopen hierdoor meer leerlingen aan te trekken vanaf het nieuwe schooljaar.

Voor de gemeente

Voor de gemeente is OnGein een voorbeeld van Eigenwijks positieve gezondheid, Iedereen doet mee en Kansen voor de jeugd. Ook Woonwijs en hierdoor de nieuwe Omgevingswet krijgen invulling omdat de fysieke leefomgeving meer van de bewoners en als prettig wordt ervaren. Nieuwegein zet zich als gemeente stevig op de kaart van innovatie, creativiteit en gezonde verstedelijking.

 

Voor de bewoners

Voor de bewoners betekent OnGein meer sociale cohesie, versterking van netwerken en een algehele verbetering van de leefomgeving. Zeker als het festival wordt voortgezet en in meerdere buurten…